UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
 
 
Khiếu nại tố cáo
Tin tức hoạt động
 Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kết quả giải quyết KNTC năm 2010

 THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
Số: /TTCP - VP
V/v báo cáo công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm 2010
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2010
Kính gửi:
                      - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
                      - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010 trước Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 8, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương) báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010 (thời gian báo cáo được tính từ ngày 15/8/2009 đến ngày 15/8/2010).
 
- Nội dung báo cáo: Theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm (đề cương và biểu mẫu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn).
 
- Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:
Chậm nhất là ngày 20/8/2010, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Chính phủ (hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanh tra.gov.vn hoặc qua fax số 0804.8146). Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn quy định./

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TH.
 
KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Lê Tiến Hào (đã ký)
Tải văn bản:
 
 

 

[Trở về]
Các tin đã đăng

Thị xã Đồng Xoài Google  
Bài viết được quan tâm
Văn bản mới ban hành


Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông